ตราสารหนี้คืออะไร?

ตราสารหนี้ คือ ตราสารทางการเงินที่แสดงถึงความเป็นหนี้ระหว่างกัน โดยที่ผู้ออกตราสารหนี้ (Issuer) ซึ่งมีสถานะเป็นลูกหนี้ ให้สัญญาว่าจะจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่ผู้ซื้อตราสารหนี้ซึ่งมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ภายในเวลาที่ได้กำหนดไว้

Continue reading